6.10.2013

Kapasiteettiongelmia

Ruuhka ei ole vain nykyajan keksintö, eikä sellaisen aikaan saamiseksi tarvita autoa. Mikkelin sanomat kertoo 115 vuoden takaisista tapahtumista Savonlinnassa Kyrönsalmen lossilla.Monesti on ollut puhetta niistä ikäwyyksistä ja hankaluuksista, joita lossiweneellä Kyrönsalmen ylitse kulkeminen aikaansaa. Äsken Sawonlinnassa päättyneiden markkinain aikana saiwat ihmiset taas kylliksensä kokea näitä ikäwyyksiä. Sillä, kun suurimman osan markkinawäestä täytyy kulkea mainitun lossin kautta, niin arwaa kyllä, mitä ikäwyyksiä siitä tungoksesta syntyy, kun satoja hevosia rattaineen pyrkii kilwan salmen yli päästäksensä. Puhumattakaan niistä suuremmista tai pienemmistä wahingoista ja tapaturmista, joita ylikulkiessa sattuu, täytyy ihmisten ja hewosten monasti sateessa ja pakkasessa odottaa kokonaisen päiwän, ennen kuin salmen yli pääsee ja tämä sama ikäwyys on edessä mennen tullen. Jos sitten wielä sattuu juopuneita ihmisiä joukossa olemaan, mikä markkina-aikana ei ole mitään harwinaista, on elämä Kyrönsalmen lossilla sitäkin kurjempaa. 

Talwella on ylitse kulku Kyrönsalmessa kaikkein kurjinta. Sillä salmi on siksi wirtawa, ettei se jäädy niin lujasti, että hewosen kannattaisi, waan jäätyy kuitenkin siihen määrään, että tekee hankalaksi weneellä kulkemisen. Kun liike tässä on wielä sangen wilkas, niin arwaa mitä ikäwyyttä ja harmia Kyrönsalmen yli kulku talwella tuottaa.

Epäkohtaa on koetettu poistaa, anomalla, että yleisistä waroista myönnettäisiin rahoja sillan rakentamiseksi Kyrönsalmen ylite, waan waroja tähän tarkoitukseen ei  ole kuitenkaan wielä myönnetty. Asiata ei ole kuitenkaan wielä silti jätetty sikseen, vaan esitettiin tämän sillan tarwe yhdessä rautatieasian kanssa wiime kesänä waltion asettamalle rautatie komitealle ja toiwotaan, että Sawonlinnan kaupungin ja monen maalaiskunnan harras toiwo ajosillan saamisesta Kyrönsalmen ylitse tulee wielä kerran toteutumaan.
Kyrönsalmen yli valmistui rautatiesilta vuonna 1908. Se muutettiin yhdistetyksi maantie- ja rautatiesillaksi vuonna 1934 ja tässä käytössä se oli vuoteen 1968 saakka. Tällöin valmistui ensimmäinen maantiesilta salmen ylitse. Tämän sillan teräsrakenteet eivät kestäneet kuin kolmisenkymmentä vuotta. Sen rinnalle valmistui vuonna 2000 uusi silta ja vanhan kansi purettiin, mutta pilarit jätettiin. Pilarien varaan rakennettu toinen silta avattiin käyttöön vuonna 2011.


Ei kommentteja: